Σελίδες

Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ υποβολή αιτήσεων από την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2017

Αποτελέσματα αναζήτησης


Το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.) αφορά στα νοικοκυριά που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας με κύριο στόχο την εξασφάλιση εισοδήματος ή τη συμπλήρωσή αυτού. Η ενίσχυση υπολογίζεται αθροιστικά μέχρι 200 Ε/μήνα για το πρώτο μέλος του νοικοκυριού, μέχρι 100 Ε/μήνα για κάθε επιπλέον ενήλικο και μέχρι 50Ε/μήνα για κάθε ανήλικο μέλος.
Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) ξεκινάει από την 1η Φεβρουαρίου 2017.
 Για την υποβολή της αίτησης χρειάζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά :
1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή Άδεια παραμονής (πρωτότυπο & φωτοτυπία)


2. Βεβαίωση ΑΜΚΑ (και σε φωτοτυπία).
3. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου(ΑΦΜ)
4. Το έντυπο συναίνεσης υπογεγραμμένο από τον αιτούντα και από όλα τα ενήλικα μέλη που διαμένουν στην ίδια κατοικία με το γνήσιο υπογραφής.
5. Φωτοτυπία την πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου τραπέζης όπου αναφέρεται ο αριθμός ΙΒΑΝ ( ο λογαριασμός θα πρέπει να ανήκει στον αιτούντα).
Οι φιλοξενούμενοι ΔΕΝ μπορούν να υποβάλουν μόνοι τους αίτηση για το Κ.Ε.Α. Σε αυτή τη περίπτωση αυτός/ή που φιλοξενεί χρειάζεται να υποβάλει αίτηση και να συμπεριλάβει υποχρεωτικά τον φιλοξενούμενο. Στις περιπτώσεις διαμονής σε δωρεάν παραχωρημένη κατοικία, απαιτείται η προσκόμιση ιδιωτικού συμφωνητικού παραχώρησης και λογαριασμού ΔΕΚΟ
Οι κάτοικοι της πόλης των Αγίων Αναργύρων – Καματερού, οι οποίοι ήταν δικαιούχοι του προγράμματος ΚΕΑ κατά την πιλοτική εφαρμογή του (από Ιούλιο 2016-Νοέμβριο 2016), χρειάζεται να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση.
Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν καθημερινά μόνο οι κάτοικοι Αγ. Αναργύρων – Καματερού, στις παρακάτω διευθύνσεις:
1ο ΚΕΠ Αγ. Αναργύρων, Νικ. Πλαστήρα 52, τηλ: 2108321773.
2ο ΚΕΠ Αγ. Αναργύρων, Αγ. Παρασκευής 56, τηλ. 2102621808.
ΚΕΠ Καματερού, Θεσσαλονίκης 17, τηλ. 2132060300.
Κοινωνική Υπηρεσία, Ι. Μέρλα & Δημοκρατίας, τηλ: 2132039921
(ώρες 8.00 – 14.00).
Κοινωνική Μέριμνα, Κάδμου & Κιλελέρ, τηλ. 2132039946
(ώρες 8:00-14:00)