Σελίδες

Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιo του νέου Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου Αντωνη Τριτση.

ΣΚΟΠΟΣ- ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΤΩΝΗ  ΤΡΙΤΣΗ

Την 20η Οκτωβρίου 2016 συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιό του νέου Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου  Αντωνη Τριτση.

Η σύνθεση του Δ.Σ. είναι τα εξής:
Πρόεδρος Γιάννης Πολύζος καθηγητής ΕΜΠ
Αντιπρόεδρος Γιάννης Ελαιοτριβάρης αντιδήμαρχος του δήμου Αγ. Αναργύρων – Καματερού.
Γραμματέας Κωνσταντίνος Σερράος καθηγητής ΕΜΠ  
Ταμίας  Παναγιώτης Τσαρμπόπουλος τ. υπάλληλος της ΕΑΒ

Μέλη τακτικά


Επώνυμο
Όνομα
Φορέας προέλευσης
Πολύζος
Ιωάννης
Περιφέρεια
Κουτσοθεοδωρής
Θεόδωρος
Περιφέρεια
Βανδώρος
Στυλιανός
Φίλοι του Πάρκου
Μαυροειδάκος
Ιωάννης
ΑΣΔΑ
Ρουσιάς
Μαρίνος
ΥΠΕΝ
Τσαρμπόπουλος
Παναγιώτης
ΥΠΕΝ (αντί Δ.Ιλίου)
Ελαιοτριβάρης
Ιωάννης
Δήμος Αγίων Αναργύρων- Καματερού
Παπαδάκης
Γεώργιος
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
Σερράος
Κωνσταντίνος
ΕΜΠ

Μέλη αναπληρωματικά

Επώνυμο
Όνομα
Φορέας προέλευσης
Μπελαβίλας
Νικόλαος
Περιφέρεια
Μπολτά
Μαρία
Περιφέρεια
Κοκκίνης
Ευθύμιος
Φίλοι του Πάρκου
Διαμαντόπουλος
Μόσχος
ΑΣΔΑ
Πούλιος
Μανώλης
ΥΠΕΝ
Μαργαρίτη
Σπυριδούλα
ΥΠΕΝ (αντί Δ.Ιλίου)
Μανωλάκος
Δημήτριος
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
Καλαράς
Παναγιώτης
Δήμος Αγίων Αναργύρων- Καματερού
Μέλισσας
Δημήτριος
ΕΜΠ


Ο Φορέας Διαχείρισης έχει κοινωφελή χαρακτήρα και είναι μη κερδοσκοπικός

 Σκοπός του Φορέα Διαχείρισης είναι:
α) Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών και μαθητών, καθώς και η ανάδειξη της ιδιαίτερης αξίας του πρασίνου εντός του αστικού ιστού,
β) η εκπόνηση μελετών και η υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής προστασίας και εκπαίδευσης στο χώρο του Πάρκου, στον αστικό ιστό και στο φυσικό περιβάλλον της Αττικής,
γ) η διαχείριση και προστασία των θεσμοθετημένων υγρότοπων «Ρέμα Πύργου Βασιλίσσης» και «Τεχνητός Υγρότοπος Νερών Πύργου Βασιλίσσης», όπως και της ορνιθοπανίδας και των άλλων μορφών άγριας ζωής που αυτοί φιλοξενούν.


Πόροι του Φορέα Διαχείρισης

1.Μηνιαία πρόσοδος, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών, από την αναλογική κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) που προορίζονται για τους δήμους της Περιφέρειας Αττικής
2.Τα ανταποδοτικά δημοτικά τέλη και δημοτικοί φόροι που εισπράττονται από τα καταστήματα που λειτουργούν εντός των ορίων του χώρου διαχειριστικής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης, ο οποίος θα έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα της αποκομιδής, ανακύκλωσης και διαχείρισης των απορριμμάτων του Πάρκου.
3.Πρόσοδοι από την εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων που έχουν παραχωρηθεί στον Φορέα Διαχείρισης και έσοδα από τις δραστηριότητες αυτού, σύμφωνα με τους σκοπούς του.
4.Επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες και κάθε είδους τακτικές ή έκτακτες εισφορές και χορηγίες φυσικών ή νομικών προσώπων, που εγκρίνονται με απόφαση του Δ.Σ..
5. Επιχορηγήσεις που δύνανται να δίδονται στον Φορέα Διαχείρισης από το Πράσινο Ταμείο, τα Προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθώς και από τους τακτικούς προϋπολογισμούς Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού.
6. Πόροι που διατίθενται από το Περιφερειακό και τα Τομεακά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα (ΕΣΠΑ) και λοιποί πόροι προερχόμενοι από ταμεία και λοιπά προγράμματα της Ε.Ε..
7. Έσοδα από Προγραμματικές Συμβάσεις που δύναται να συνάπτει ο Φορέας Διαχείρισης με Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.
8.  Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο που εγκρίνει το Δ.Σ..