Σελίδες

Δευτέρα 30 Μαΐου 2016

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥΨήφισμα για το Πάρκο “Αντώνης Τρίτσης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       ΑΔΑ: ΩΤΞΒΩ62-Λ94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                               
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ               
                                                                                                  ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:  169/2016

Απόσπασμα από το πρακτικό της 7ης (τακτικής)  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ:  Ψήφισμα για το Πάρκο “Αντώνης Τρίτσης”

Στους Αγίους Αναργύρους, σήμερα  την 24 του μηνός Μαίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ συνήλθε σε δημόσια (τακτική)  συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 12008/20-5-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου , κατά τις διατάξεις των άρθρων 64 και 74 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Παρουσία του Δημάρχου κ. Νικολάου Σαράντη  και παρούσης της  υπαλλήλου του Δήμου Αικατερίνης Πατρελάκη , διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών παραβρέθηκαν  τριάντα τέσσερα (34) μέλη και απόντα επτά (7), ονομαστικά οι:


 
 
      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 7ης (τακτικής)   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου            Αγίων Αναργύρων – Καματερού έτους 2016  και  εισηγήθηκε τη συζήτηση του με αρ. 22                        θέματος της ημερήσιας διάταξης που  αφορά:   Ψήφισμα για το Πάρκο “Αντώνης Τρίτσης”.
            

  O  κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Αντιδήμαρχο Υπηρεσίας Περιβάλλοντος     κ.                                                Ελαιοτριβάρη Γιαννη, ο οποίος ο οποίος ανέφερε τα παρακάτω:Το Πάρκο Αντώνης Τρίτσης βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση, αντιμετωπίζει και πάλι τον κίνδυνο περιβαλλοντικής καταστροφής του.  Βασική αιτία είναι η μη χρηματοδότηση των λειτουργικών δαπανών του από την Πολιτεία με αποτέλεσμα τα προβλήματα να έχουν συσσωρευτεί. Ακόμη και οι μόλις 3 εργαζόμενοι στο Πάρκο παραμένουν απλήρωτοι από το 2015 και αντιμετωπίζουν  οξύ βιοποριστικό πρόβλημα.
Το πλέον επείγον είναι οι εργασίες αντιπυρρικής προστασίας στο Πάρκο και κυρίως ο καθαρισμός του από ξερά χόρτα και κλαδιά. Ο Δήμος μας υλοποιεί κάθε χρόνο αντίστοιχο πρόγραμμα καθαρισμού σε μεγάλο αριθμό οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων εντός των διοικητικών ορίων του, αλλά δεν μπορεί να επεκτείνει το πρόγραμμα και στο Πάρκο γιατί τυπικά δεν έχει την αρμοδιότητα. Σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση, την αρμοδιότητα αυτή έχει ο Δήμος Ιλίου, ο οποίος εισπράττει τα ανταποδοτικά από το Πάρκο ή ο ΑΣΔΑ που έχει τη διαχείριση του. Ζητάμε λοιπόν από τον όμορο Δήμο Ιλίου ή τον ΑΣΔΑ την άμεση ανάθεση σχετικής εργολαβίας για να αποφευχθεί η εκδήλωση πυρκαγιάς στο Πάρκο κατά τους θερινούς μήνες.
Υπάρχουν σοβαρά κενά τόσο στην περίφραξη όσο και στον φωτισμό του Πάρκου. Ο ΑΣΔΑ πρέπει να εκτελέσει τις απαιτούμενες εργασίες για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του χώρου. Επίσης να τοποθετηθεί φύλαξη στο Πάρκο.
Το νερό στις λίμνες του Πάρκου μειώνεται επικίνδυνα επειδή η γεώτρηση που τις τροφοδοτούσε εξαντλείται. Ο Δήμος μας έχει ενημερώσει εδώ και καιρό σε σχετική σύσκεψη του ΑΣΔΑ για το πρόβλημα, που οφείλεται στην  διευθέτηση της Εσχατιάς που απομονώνει το ρέμα από τον υδροφόρο ορίζοντα.
Με πρωτοβουλία του Δήμου μας εκτελέστηκαν εργασίες επισκευών στον υποσταθμό της ΔΕΗ στο πάνω τμήμα του Πάρκου.
Σημαντικό θέμα αποτελεί η αξιοποίηση των κτιρίων και του χώρου του Ιδρύματος Δια Βίου Μάθησης σε τμήμα του Πάρκου. Ζητούμενο είναι η λειτουργική ενοποίηση του με τον υπόλοιπο χώρο και στη συνέχεια η επισκευή και αξιοποίηση των εγκαταστάσεων. Έτσι θα περιφρουρηθεί το Πάρκο από τον κατακερματισμό και θα προκύψει μια πηγή πιθανή πηγή εσόδων για τη συντήρηση του.
Οι κενοί σήμερα χώροι αναψυχής που είναι διαμορφωμένοι στο Πάρκο πρέπει να δοθούν για εκμετάλλευση σε δραστηριότητες χαμηλής όχλησης και συμβατές με τη φυσιογνωμία και τον δημόσιο και ανοιχτό στους κατοίκους χαρακτήρα του Πάρκου. Να εξασφαλιστεί η ομαλή είσπραξη των εσόδων από την εκμετάλλευση τα οποία θα πηγαίνουν στην συντήρηση του Πάρκου.
Ο όμορος Δήμος Ιλίου εισπράττει ανταποδοτικά τέλη τόσο από χώρους αναψυχής που λειτουργούν σήμερα στο Πάρκο όσο και από μεγάλες επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στο τμήμα του παλιού Πάρκου που αποδόθηκε στους κληρονόμους Σερπιέρη. Τα ανταποδοτικά αυτά πρέπει να αξιοποιούνται για ανάγκες του χώρου του Πάρκου.

Κατόπιν μίλησαν Δημοτικοί Σύμβουλοι απ' όλες τις δημοτικές παρατάξεις, οι οποίοι μεταξύ άλλων ανέφεραν:
- ο κ. Κομματάς, απ' την παράταξη: “Αλληλεγγύη” τόνισε ότι το Πάρκο έχει εγκαταλειφθεί, ότι πρέπει να συγκροτηθεί φορέας διοίκησής του απ' την Πολιτεία, με την αναγκαία χρηματοδότηση, ότι πρέπει να ενεργοποιηθούν νομικές διαδικασίες για το κτηματολόγιο, να γίνουν ενέργειες για διεκδίκηση των κτιρίων μαθητείας, ότι πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις για κατάθεση νομοσχεδίου για το νέο φορέα του Πάρκου κ.λ.π.

- ο κ.Σκολαρίκος, απ' την παράταξη: “Λαϊκή Συσπείρωση” ανέφερε τα παρακάτω:
Η κατάσταση στο Πάρκο Τρίτση είναι εκρηκτική και κάθε μέρα επιδεινώνεται ως αποτέλεσμα της πλήρους απουσίας κρατικής χρηματοδότησης. Οι υποδομές του πάρκου έχουν αφεθεί στην τύχη τους.
Η περιφρούρηση του χαρακτήρα του Πάρκου, αποτελεί και σήμερα υπόθεση του λαϊκού κινήματος που διεκδικεί : Να πληρωθούν εδώ και τώρα οι εργαζόμενοι του πάρκου και να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη μισθοδοσία τους, επαρκή, πλήρη και αποκλειστική χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό,  έκτακτη χρηματοδότηση για την κάλυψη των άμεσων αναγκών, πρόσληψη επαρκούς μόνιμου προσωπικού με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργία, η συντήρηση και η φύλαξη του χώρου, ολοκληρωμένο σχέδιο πυροπροστασίας. 
- η κ. Νίκα, απ' την παράταξη: “Ανυπότακτη Πόλη” ανέφερε ότι πρέπει να υπάρξει πίεση και απαίτηση, για αυτοτελές Διοικητικό Συμβούλιο του Πάρκου, το οποίο Πάρκο πρέπει να έχει δημόσιο χαρακτήρα.

Ακολούθησε μακρά διαλογική συζήτηση, από πολλούς Δημοτικούς Συμβούλους.

       Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος, κάλεσε το σώμα να πάρει σχετική απόφαση.

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο

      Αφού άκουσε τον Πρόεδρό του και έλαβε υπόψη του τη σχετική εισήγηση, τις διατάξεις του Ν.
     3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση,


Αποφάσισε κατά πλειοψηφία

       
          Εγκρίνει το παρακάτω ψήφισμα που πρότεινε ο κ. Δήμαρχος :

    Το συνολικό πρόβλημα συντήρησης και λειτουργίας του Πάρκου μπορεί να λυθεί                        μόνο
     εφόσον η Πολιτεία αναλάβει να καλύπτει τα λειτουργικά έξοδα του Πάρκου και                           επίσης
     αναλάβει τα παλιά χρέη του Φορέα Διαχείρισης.  Αυτή ήταν πάντα η θέση της
     Αυτοδιοίκησης και ακόμη πιο ξεκάθαρα η θέση του δικού μας Δήμου.  Το πρόβλημα
     που δημιουργήθηκε με την μεταφορά της αρμοδιότητας διαχείρισης στον ΑΣΔΑ χωρίς
     την αναγκαία χρηματοδότηση είναι μεγάλο και πλέον απειλεί την ύπαρξη του                     Πάρκου.
     Ζητάμε την επίλυση του προβλήματος από το αρμόδιο Υπουργείο χωρίς άλλα
     ημίμετρα και καθυστερήσεις. Για ένα Πάρκο δημόσιο,  ανοιχτό στους κατοίκους της
     Δυτικής Αθήνας.
Υπερασπιζόμαστε τον ενιαίο χαρακτήρα του Πάρκου απέναντι σε κάθε απόπειρα κατακερματισμού και καταπάτησης του και εκφράζουμε την αντίθεση μας με τις διεκδικήσεις που εγείρει σ’ αυτό ο  Δήμος Ιλίου. Ζητάμε την πλήρη οριοθέτηση του Πάρκου.
Το Νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί να αναφέρει για τη χρηματοδότηση του Πάρκου.

     Το ΔΣ εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο και διαπαραταξιακή επιτροπή να                                                          πραγματοποιήσουν
     συνάντηση στο Υπουργείο για να συζητηθούν όλα τα επείγοντα προβλήματα.

    Ο Δ.Σ. της παράταξης: “Λαϊκή Συσπείρωση” κ. Σκολαρίκος Θ. και η Δ.Σ. της                                παράταξης:
    “Ανυπότακτη Πόλη” κ. Νίκα Γ., συμφωνούν μεν με ορισμένα σημεία του παραπάνω
     ψηφίσματος, αλλά ψηφίζουν τις δικές τους θέσεις.

            Στον κ. Δήμαρχο αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες.

                Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 169/2016.

                Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
                                      
                                                ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                   


                                                  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ