Σελίδες

Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2016

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ στο Δήμο Αγ. Αναργύρων-Καματερού

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ
Με την αριθ. 298/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η μείωση των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2016, για τα ΑμεΑ, τους απόρους και τους πολυτέκνους του Δήμου μας, ορίζοντας τις παρακάτω κατηγορίες :
Πλήρη απαλλαγή σε άτομα με αναπηρία 80% και άνω, με οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα μέχρι 12.000€ 
Πλήρη απαλλαγή των δημοτικών τελών για τους άπορους δημότες 
Πλήρη απαλλαγή για τις μονογονεϊκές οικογένειες με φορολογητέο εισόδημα έως 15.000€
Πλήρη απαλλαγή για άτομα με χαμηλό οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 8.000€ και ατομικό εισόδημα έως 6.000€ προσαυξανόμενο 20% για κάθε ανήλικο τέκνο ή προστατευόμενο μέλος
Μείωση 50% για πολύτεκνους (εκ των οποίων τα 2 παιδιά να είναι ανήλικα ή προστατευόμενα μέλη) με οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα μέχρι 20.000€ και η οικία στην οποία κατοικούν να είναι μέχρι 100τ.μ. 
Μείωση 50% σε άτομα με αναπηρία 80% και άνω με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 18.000€ 
Μείωση 50% για άτομα με αναπηρία από 67% έως 79% με φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 12.000€
Όσοι ανήκουν σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες καλούνται να προσκομίσουν στο Δήμο τα παρακάτω δικαιολογητικά από 2/1/2016 έως 28/2/2016 για να έχουν την μεγίστη χρονική μείωση ή απαλλαγή, δηλαδή μέχρι 28/2/2017.
Επίσης οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα κατάθεσης των απαραίτητων δικαιολογητικών καθ’ όλη την
 
διάρκεια του έτους, οπότε η διεκπεραίωση τους θα γίνεται σταδιακά, αλλά η μείωση ή απαλλαγή των τελών θα ισχύει μέχρι 28/2/2017.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν είναι τα παρακάτω, τα οποία και θα αφορούν την πρώτη κατοικία, η οποία δεν θα υπερβαίνει τα 80 τ.μ., εκτός από την κατηγορία των πολυτέκνων που μπορεί να είναι έως 100 τ.μ.
1. Αίτηση -υπεύθυνη δήλωση (χορηγούνται από το Δήμο)
2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
3. Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ και των δύο όψεων ή εναλλακτικού παρόχου στο όνομα του ενδιαφερόμενου ή μέλους της οικογενείας του, αλλιώς απαιτείται μεταβολή στοιχείων στη ΔΕΗ
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5. Εκκαθαριστικό σημείωμα του ενδιαφερόμενου, καθώς και των συγκατοικούντων ενήλικων μελών της οικογένειας 
6. Συμφωνητικό μίσθωσης της κατοικίας 
7. Βεβαίωση πολυτεκνίας από ΑΣΠΕ
8. Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ που θα αναγράφει ρητά το ποσοστό της αναπηρίας του δικαιούχου και τη χρονική διάρκεια ισχύος του. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει πιστοποιητικό αναπηρίας σε ισχύ, που έχει εκδοθεί από τις τέως υγειονομικές επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας, μεταξύ του χρονικού διαστήματος 1/1/2011(ημερομηνία σύστασης των ΚΕΠΑ) και 1/9/2011 (ημερομηνία κατάργησης των υγειονομικών επιτροπών πιστοποίησης αναπηρίας το σχετικό παραστατικό θα γίνεται δεκτό.
9. Βιβλιάριο Υγείας Πρόνοιας – Απορίας
10. Θα εκδίδεται επίσης αυτεπάγγελτα από την αρμόδια υπηρεσία, βεβαίωση μη οφειλής του ενδιαφερόμενου προς το Δήμο.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ του Δήμου στα τηλέφωνα 2132023647-648- 649 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.