Σελίδες

Παρασκευή 1 Αυγούστου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ξεκινά, 30 Ιουλίου και μέχρι την 21η Αυγούστου η κατάθεση αιτήσεων για παροχή συσσιτίου, εγγραφή στο κοινωνικό παντοπωλείο, στο κοινωνικό φαρμακείο και στο δημοτικό λαχανόκηπο

Ξεκινά,  30 Ιουλίου και μέχρι την 21η Αυγούστου 2014 (εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10:00 έως 16:00) η κατάθεση αιτήσεων για παροχή συσσιτίου, εγγραφή στο κοινωνικό παντοπωλείο, στο κοινωνικό φαρμακείο και στο δημοτικό λαχανόκηπο με πρόσκληση που δημοσιεύθηκε στο site
(@http://www.nostos.org.gr/)του Κοινωνικού Δικτύου 



ΝΕΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ






Την περίοδο αυτή η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο «ΝΟΣΤΟΣ» με την Εργοερευνητική, με τη σύμπραξη των Δήμων Αγίων Αναργύρων – Καματερού και Φυλής, υλοποιούν το πρόγραμμα «ΝΟΣΤΟΣ_ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» που εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την
προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Η πράξη αφορά τη δημιουργία και λειτουργία δομών άμεσης καταπολέμησης της φτώχειας.
Συγκεκριμένα στο Δήμο μας λειτουργούν Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Δομή παροχής συσσιτίου, Δημοτικός Λαχανόκηπος, Τράπεζα Χρόνου και Γραφείο Διαμεσολάβησης.



Σκοπός του Δημοτικού Λαχανόκηπου είναι η υποστήριξη της σίτισης 100 άπορων οικογενειών με οπωροκηπευτικά προϊόντα που θα προέρχονται από την καλλιέργεια συγκεκριμένου τεμαχίου/οικογένεια σε έκταση που παραχωρείται από το Δήμο Αγ. Αναργύρων - Καματερού,
καθώς και η προσφορά ποσοστού 10% της ετήσιας παραγωγής στο Κοινωνικό Παντοπωλείο. Η ίδρυση και λειτουργία του Λαχανόκηπου έχει επίσης ως στόχο να προτείνει και να αναδείξει ένα πρωτοποριακό μοντέλο γεωργικής παραγωγής που θα στηρίζεται στην καινοτομία και στον συνεργατισμό και θα υλοποιεί τις αρχές της βιολογικής καλλιέργειας ή και της οργανικής γεωργίας, καθώς και την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Μέσω του Δημοτικού Λαχανοκήπου προσφέρονται επίσης υπηρεσίες ενδυνάμωσης και υποστήριξης στις οικογένειες που θα συμμετάσχουν, με σκοπό να βοηθηθούν και να βγουν από τη δυσάρεστη κατάσταση στην οποία βρίσκονται.

Προκειμένου να επιτύχει τους παραπάνω σκοπούς ο Δημοτικός Λαχανόκηπος αναπτύσσει επίσης δράσεις προς την τοπική κοινωνία με σκοπό να προσελκύσει εθελοντές, να κινητοποιήσει τοπικούς συλλογικούς φορείς ώστε γίνει η λειτουργία του «υπόθεση» όλων, καθώς επίσης ενημερωτικές εκστρατείες και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις.

 Δικαιούχοι: ποια άτομα μπορούν να εξυπηρετηθούν από το δημοτικό λαχανόκηπο

Από το δημοτικό λαχανόκηπο θα ωφελούνται 100 οικογένειες με οπωροκηπευτικά προϊόντα που θα προέρχονται από την καλλιέργεια του τεμαχίου/οικογένεια, προσφέροντας ταυτόχρονα ποσοστό 10% της ετήσιας παραγωγής στο Κοινωνικό Παντοπωλείο. Η παραχώρηση του τεμαχίου στο δημοτικό λαχανόκηπο ισχύει για ένα χρόνο. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τεχνική υποστήριξη από τη Δομή, καθώς επίσης τη δυνατότητα συνεργασίας με την κοινωνική υπηρεσία του Λαχανόκηπου, ώστε να εξευρεθούν τρόποι επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα.

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια. Για να ενταχθεί κάποιος στη λίστα των δικαιούχων λαμβάνονται υπ’ όψιν αντικειμενικά κριτήρια: εισόδημα, οικογενειακή κατάσταση (π.χ. μονογονεϊκές ή πολύτεκνες οικογένειες), ανεργία και κατάσταση υγείας. Συγκεκριμένα, τα κριτήρια επιλογής των ωφελούμενων, επιπλέον της εντοπιότητας, θα είναι:



 το εισόδημα 


Τα οικονομικά κριτήρια για τη συγκεκριμένη παροχή είναι τα εξής:

α) για μοναχικά άτομα το εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 5500€,

β) για ζευγάρια ή οικογένειες με κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, ανεργία, τρίτεκνες ή
πολύτεκνες οικογένειες το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά 1200€ για κάθε προστατευόμενο
μέλος, σύζυγο ή/και τέκνα.

γ) για άτομα με αναπηρία 67% και άνω το ποσό να μην υπερβαίνει τις 9000€.


 Οικογενειακή κατάσταση

α) μονογονεϊκές οικογένειες

β) πολύτεκνες οικογένειες

γ) τρίτεκνες οικογένειες

δ) μοναχικοί ηλικιωμένοι

ε) ζευγάρια με ένα ή δύο τέκνα

στ) τρείς και περισσότεροι ενήλικοι που κατοικούν μαζί


Ανεργία

α) Μακροχρόνια άνεργοι

β) Άνεργοι

γ) Επιδοτούμενοι άνεργοι


Προβλήματα υγείας, διαπιστωμένα από υγειονομική επιτροπή.

 Στη συνέχεια, αφού κατατεθούν οι αιτήσεις και συγκεντρωθούν τα δικαιολογητικά των δυνητικά
επωφελουμένων, με ευθύνη του Συντονιστή φορέα εξετάζονται τα δικαιολογητικά και
δημιουργείται πίνακας κατάταξης βάσει μορίων. Ο πίνακας αυτός εξετάζεται από ειδική Επιτροπή
που θα συσταθεί για το λόγο αυτό και θα αποτελείται από 3 στελέχη του φορέα και ένα
εκπρόσωπο του κάθε συμπράττοντα Δήμου και η οποία θα αποφασίζει για τα άτομα που θα
ενταχθούν στις υπηρεσίες της Δομής. Ο τελικός πίνακας θα δημοσιοποιηθεί, τηρουμένων των
προβλέψεων του νόμου για τα προσωπικά δεδομένα και θα υπάρχει δυνατότητα ένστασης.

 Κατάθεση αιτήσεων – δικαιολογητικά- προθεσμία

Δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

1. Αίτηση

2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατήριο

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

4. Λογαριασμός Δ.Ε.Η ή Ο.Τ.Ε. ή χαρτί από την εφορία που βεβαιώνει τη διεύθυνση κατοικίας.

5. Εκκαθαριστικό εφορίας επικυρωμένο ή υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη από την εφορία ότι
δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση γιατί δεν έχει εισοδήματα (για το οικονομικό
έτος 2014).

6. Κάρτα ανεργίας

7. Γνωμάτευση Υγειονομικής επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας (αν υπάρχει).

Όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται πρωτότυπα ή σε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη 30/7/2014 έως Παρασκευή 21/8/2014, ώρες 10:00-16:00


Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά και να τα καταθέσετε στα εξής σημεία:

- Στo Γραφείο Διαμεσολάβησης του προγράμματος, Κωνσταντινουπόλεως 160 & Κλεισούρας,
Αγ. Ανάργυροι,
- Στο Δημοτικό Λαχανόκηπο του προγράμματος, Λ. Δημοκρατίας 61, Αγ. Ανάργυροι, και
- Στο Κοινωνικό Φαρμακείο του προγράμματος, Καμπόλη 31, Άνω Λιόσια
- Στο πρώην Δημαρχείο Ζεφυρίου, Πλατεία Ηρώων



Πληροφορίες στα τηλέφωνα:   210 2611232, 210 2690899, 210 2482002